Prekybos sistema dirbtinis intelektas,

Finansavimas

Pro Šiandien Komisija pasiūlė naujas taisykles ir veiksmus, kuriais siekia padėti Europai tapti pasauliniu patikimo dirbtinio intelekto DI centru.

Internetinių pirkėjų ieško puikių pasiūlymų ir siūlo pasiūlymus iš pokalbių robotų. Nors prognozuojama, kad iki 4. Pasaulinės elektroninės prekybos pardavimai pasieks mlrd.

Pirmoji DI skirta teisinė sistema ir naujas su valstybėmis narėmis suderintas planas drauge padės užtikrinti žmonių ir įmonių saugą bei pagrindines teises ir sykiu visoje ES paspartins DI diegimą, investicijas ir inovacijas.

Šis požiūris bus papildytas naujomis mašinoms skirtomis taisyklėmis, kuriomis bus pritaikyti saugos reikalavimai, kad naudotojai prekybos sistema dirbtinis intelektas pasitikėtų nauja įvairialype gaminių karta. Nauju DI reglamentu bus siekiama užtikrint, kad europiečiai galėtų pasitikėti dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis.

prekybos sistema dirbtinis intelektas

Proporcingomis ir lanksčiomis taisyklėmis bus sprendžiamas DI sistemų keliamos specifinės rizikos klausimas ir bus nustatyti aukščiausi pasaulyje standartai. Suderintame plane nurodyti valstybių narių politikos pokyčiai ir investicijos, būtini tam, kad būtų galima įtvirtinti Europos lyderystę kuriant į žmogų orientuotą, tvarų, saugų, įtraukų ir patikimą DI. Naujosios taisyklės bus tiesiogiai ir vienodai taikomos visose valstybėse narėse, remiantis perspektyvia DI apibrėžtimi.

Jos parengtos laikantis toliau nurodyto rizika grindžiamo požiūrio.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas Kvietimo kodas

Nepriimtina rizika. DI sistemos, laikomos keliančiomis akivaizdžią grėsmę žmonių saugai, pragyvenimui ir teisėms, bus draudžiamos. Tai, pavyzdžiui, pasakytina apie DI sistemas arba taikomąsias programas, kuriomis, manipuliuojant žmogaus elgsena, sutrukdoma reikštis laisvai naudotojų valiai pvz.

DI mokymasis – užprogramuotas

Didelė rizika. Labai rizikingomis laikomos DI sistemos apima DI technologijas, naudojamas: ypatingos svarbos infrastruktūros pvz. Kad galėtų būti pateiktos rinkai, didelę riziką keliančios DI sistemos turės atitikti griežtus reikalavimus: turės būti taikomos tinkamos rizikos vertinimo ir mažinimo sistemos; DI sistemos turės būti grindžiamos aukštos kokybės duomenų rinkiniais, kad būtų galima kuo labiau sumažinti riziką ir kad gauti rezultatai būtų kuo mažiau diskriminuojantys; veikla turės būti registruojama siekiant užtikrinti rezultatų atsekamumą; turės būti pateikti išsamūs dokumentai, kuriuose nurodoma visa būtina informacija apie sistemą ir jos tikslą, kad institucijos galėtų įvertinti, ar sistema atitinka reikalavimus; naudotojui turės būti pateikta aiški ir tinkama informacija; turės būti taikomos tinkamos žmogaus vykdomos priežiūros priemonės, padėsiančios kuo labiau sumažinti riziką; turės būti užtikrintas didelis patikimumas, saugumas ir tikslumas.

Didelę riziką keliančiomis visų pirma laikomos visos nuotolinio biometrinio tapatybės nustatymo sistemos — joms taikomi griežti reikalavimai.

Kaip dirbtinis intelektas gali pakeisti mūsų gyvenimą?

Iš principo draudžiama jas tiesiogiai naudoti viešose vietose teisėsaugos tikslais, išskyrus kelis griežtai apibrėžtus ir reglamentuotus išimtinius atvejus pvz. Tokia paskirtimi minėtos sistemos gali būti naudojamos tik leidus teisminei ar kitai nepriklausomai institucijai ir laikantis atitinkamų laiko, geografinės aprėpties ir duomenų bazių, kuriose atliekama paieška, apribojimų.

prekybos sistema dirbtinis intelektas

Nedidelė rizika DI sistemos, kurioms taikomi konkretūs skaidrumo reikalavimai. Naudotojai turėtų žinoti, jog naudodami DI sistemas, pvz. Minimali rizika. Siūlomu teisės aktu leidžiama laisvai naudoti tam tikras taikomąsias programas, pvz.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Šiai kategorijai priskiriama didžioji dauguma DI sistemų. Šios DI sistemos nepatenka į reglamento projekto aprėptį, nes jų keliamas pavojus piliečių teisėms ar saugai yra tik minimalus arba tokio pavojaus visai nėra.

Kalbant apie valdymą, Komisija siūlo, kad nacionalinės kompetentingos rinkos priežiūros institucijos prižiūrėtų, kaip įgyvendinamos naujosios taisyklės. Įsteigus Europos dirbtinio intelekto valdybą bus sudarytos palankesnės sąlygos įgyvendinti tas taisykles ir suteiktas postūmis kurti DI standartus. Be to, siūlomi savanoriški elgesio kodeksai, susiję su nedidelę riziką keliančiu DI, ir apribotos bandomosios reglamentavimo aplinkos, kad būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas atsakingoms inovacijoms.

Dirbtinis intelektas (AI) elektroninėje prekyboje

Koordinavimas sustiprins Europos lyderystę į žmogų orientuoto, tvaraus, saugaus, įtraukaus ir patikimo DI srityje. Kad Europa išliktų konkurencinga pasaulyje, Komisija yra įsipareigojusi skatinti DI technologijų plėtros ir naudojimo inovacijas visuose pramonės sektoriuose ir prekybos sistema dirbtinis intelektas valstybėse narėse.

prekybos sistema dirbtinis intelektas

Išsamiai atnaujintame Suderintame plane siūlomi konkretūs bendri bendradarbiavimo veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad visos pastangos būtų suderintos su Europos dirbtinio intelekto strategija ir Europos žaliuoju kursu, ir kartu atsižvelgiama į naujus koronaviruso pandemijos keliamus iššūkius.

Jame pristatoma vizija, kaip paspartinti investicijas į DI, galinčias padėti atgaivinti ekonomiką. Juo taip pat siekiama paspartinti nacionalinių DI strategijų įgyvendinimą, pašalinti fragmentiškumą ir spręsti visuotinius uždavinius. Technikos gaminiai apima įvairius vartotojams ir specialistams skirtus gaminius — nuo robotų iki vejapjovių, 3D spausdintuvų, statybos mašinų, pramonės gamybos linijų.

Mašinų direktyvojekeičiamoje nauju Mašinų reglamentubuvo nustatyti mašinoms taikomi su sveikata ir sauga susiję reikalavimai. Prekybos sistema dirbtinis intelektas naujuoju Mašinų reglamentu bus užtikrinta, kad naujos prekybos sistema dirbtinis intelektas mašinos atitiktų naudotojų ir vartotojų saugos reikalavimus, ir bus skatinamos inovacijos.

Naršymo meniu

DI reglamentu bus sprendžiamas DI sistemų keliamo pavojaus saugai klausimas, o naujuoju Mašinų reglamentu bus užtikrinta, kad DI sistemos būtų saugiai integruotos į visas mašinas.

Įmonėms tereikės atlikti vienintelį kinijos kriptovaliuta atitikties vertinimą. Be to, naujasis Mašinų reglamentas patenkins rinkos poreikius — juo bus užtikrintas didesnis teisinis dabartinių nuostatų aiškumas, sumažinta įmonėms tenkanti administracinė našta ir išlaidos, nes bus leidžiama naudoti skaitmeninius dokumentus, taip pat bus pritaikytos rinkliavos, kurias MVĮ moka už atitikties vertinimą, kartu užtikrinant derėjimą su gaminiams taikoma ES teisės aktų sistema.

prekybos sistema dirbtinis intelektas

Europos Parlamentas ir valstybės narės turės pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimti Komisijos pasiūlymus dėl Europos požiūrio į dirbtinį intelektą ir dėl technikos gaminių. Priimti reglamentai bus tiesiogiai taikomi visoje ES. Be to, siekdama įgyvendinti Suderintame plane paskelbtus veiksmus, Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis.

Didindami pirkėjų saugumą prekybininkai pasitelkia dirbtinį intelektą

Metai iš metų Komisija visoje ES skatina ir stiprina bendradarbiavimą DI srityje, siekdama didinti ES konkurencingumą ir užtikrinti jos vertybėmis grindžiamą pasitikėjimą.

Be to, m. Viešose konsultacijose dėl Baltosios knygos dėl dirbtinio intelekto gausiai dalyvavo respondentai iš visų pasaulio šalių. Europos Komisijos informacija.

Taip pat perskaitykite