Pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l, Įmonė Pastatų sistemos

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Asmeninė padėtis Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Byla 2A-105-390/2014

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui.

Duomenys yra tikrinami perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija1.

E-parduotuvės taisyklės

Pastaba: Jei perkančioji organizacija dėl Valstybės įmonės Registrų centro bazės techninių trikdžių paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną neturės galimybės patikrinti duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą patvirtinantį dokumentą.

Patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po paraiškų pateikimo termino dienos, tačiau juose nurodyti duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Tiekėjas fizinis asmuo neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus šių pirkimo dokumentų 4.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas originalas arba tinkamai patvirtinta kopijaišduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Skelbimas apie pirkimą

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar tiekimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą.

Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį ar padarė panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės aktų pažeidimą, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Ministrų Konferencija skiria generalinį direktorių ir priima reglamentą, kuriame apibrėžiamos generalinio direktoriaus teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kadencijos trukmė. Generalinis direktorius skiria Sekretoriato personalo darbuotojus ir pagal Ministrų Konferencijos nustatytą tvarką nustato jų pareigas bei darbo sąlygas. Generalinio direktoriaus ir Sekretoriato personalo pareigos turi būti išimtinai tarptautinio pobūdžio. Atlikdami savo pareigas, generalinis direktorius ir Sekretoriato personalas nesilaiko ir nepriima jokios vyriausybės ir jokios kitos valdžios, nepriklausančios PPO nurodymų.

Tiekėjo deklaracija Pirkimo dokumentų 3 priedas. Tiekėjas subtiekėjas atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus. Tiekėjui turi būti suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Statinių kategorijos: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros tinklo ir įrenginių iki V, elektroninių ryšių infrastruktūra. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas inžineriniai tinklai, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio telekomunikacijų inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

E-parduotuvės taisyklės I. Bendrosios nuostatos 1. Šios taisyklės toliau - Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų toliau— Pirkėjas ir elektroninėje parduotuvėje www.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatas arba užsienio valstybės įmonei - tos šalies institucijų išduoti ir analogišką kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai bei Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro Linkmenų g. Telefonai: 8 5 ir 8 5faksas - 8 5el.

  • Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė
  • Elektroninių paslaugų portalas
  • Akcijų pasirinkimo sandoriai ir atidėti mokesčiai

Tiekėjas turi būti atestuotas ir jam suteikta teisė eksploatuoti elektros įrenginius Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai, elektros instaliacijos iki V eksploatavimo darbai, sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose. Lietuvos Respublikos Pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatai arba užsienio valstybės įmonei - tos šalies institucijų išduoti ir analogišką kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Projekto vertė turi būti ne mažesnė, kaip Eur. Pateikiami specialistų sąrašai ir atitinkami atestatai, pažymėjimai, sertifikatai, pagrindžiantys Tiekėjo specialistų kvalifikacijos atitikimą reikalavimams. Pateikiama tiekėjo deklaracija apie specialistų patirtį ir dalyvavimą projektuose bei dokumentai, įrodantys projektų vertes.

Adresas: Vilnius. Veiklos sritys: ventiliacija, kondicionavimas; avarinės tarnybos; didmeninė prekyba; eksportas; importas; kenkėjų naikinimas, dezinfekcija; mažmeninė prekyba.

Projekto vertė turi būti ne mažesnė, kaip Eur Pateikiami specialistų sąrašai ir atitinkami atestatai, pažymėjimai, sertifikatai, pagrindžiantys Tiekėjo specialistų kvalifikacijos atitikimą reikalavimams. Šiuo atveju, kartu su pasiūlymu, Tiekėjas turi pateikti siūlomos programinės įrangos gamintojo išduotą patvirtinantį dokumentą apie programinės įrangos lygiavertiškumą bei gamintojo užpildytą deklaraciją, kurios forma bus pateikta kartu su technine užduotimi.

  • Byla 2A/ - eTeismai
  • Pastatų sistemos, MB. klsmk.lt klsmk.lt
  • Akcijų ir pasirinkimo sandorių prekyba

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 2 du specialistus, turinčius teisę dirbti aukštyje. Darbai bus atliekami didesniame nei 2 m aukštyje Pateikiami atitinkami atestatai, pažymėjimai, sertifikatai, pagrindžiantys Tiekėjo specialistų kvalifikacijos atitikimą reikalavimams.

Pastatų sistemos, MB

Užsienio valstybės įmonei - tos šalies institucijų išduoti ir analogišką kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Tiekėjas laikosi ISO kokybės vadybos sistemos reikalavimų arba lygiaverčių.

pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l

Pateikia nepriklausomos įstaigos išduotą galiojančio sertifikato patvirtintą kopiją ar analogišką dokumentą, įrodanti, kad dalyvis laikosi ISO kokybės vadybos sistemos reikalavimų arba lygiaverčių.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakytaįskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar pastatų sistemos prekybos sutarčių sudarymas l l registrus Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Jei tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, prekių subtiekėjus, paslaugų subteikėjus toliau — subrangovaitokiu atveju tiekėjo nurodyti subrangovai turi atitikti 1 — 5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas subrangovas atskirai III.

Avro Beton Hasarlar

Taip pat perskaitykite