Paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

Pagalba negali būti skiriama sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 9.

Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema apibrėžia

Vertindama pagalbą įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį ELPA priežiūros institucijos sprendimą, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su EEE susitarimo veikimu, ELPA priežiūros institucija atsižvelgs į pagalbos sumą, kuri dar nesusigrąžinta Praktiškai ji įvertins abiejų pagalbos priemonių bendrą poveikį ir gali sustabdyti naujos pagalbos mokėjimą, kol vykdomasis raštas sumoms susigrąžinti bus įvykdytas.

Pagalbos priemonės, kurioms taikomos šios gairės 1.

 1. Nekryptinė opcionų prekyba
 2. Santrauka I Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas — vienas iš pagrindinių mūsų laikų iššūkių.

Pagalba elektros kainų padidėjimui, kurį lems dėl ES ATLPS į elektros kainą įtraukiamos su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusios išlaidos paprastai vadinamos netiesioginėmis su išmetamaisiais teršalais susijusiomis išlaidomiskompensuoti Pagalba, susijusi su galimu nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų išdavimu energetikos sektoriui modernizuoti Tos EEE narėmis esančios valstybės gali pereinamuoju laikotarpiu išduoti nemokamus apyvartinius taršos leidimus dėl elektros energijos gamybos įrenginių, kad būtų modernizuojamas, įvairinamas ir tvariai pertvarkomas energetikos sektorius.

Kaip jau nustatyta keliuose Komisijos sprendimuose 11išduoti pereinamojo laikotarpio nemokamus apyvartinius taršos leidimus energetikos sektoriuje yra valstybės pagalba, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — Sutartis 12 straipsnio 1 dalyje, nes valstybės narės išduodamos nemokamus leidimus netenka įplaukų ir suteikia atrankųjį pranašumą energetikos subjektams.

paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

Tie subjektai gali konkuruoti su kitų EEE narėmis esančių valstybių energetikos subjektais, todėl gali būti iškraipyta konkurencija arba kilti grėsmė, kad bus iškraipyta konkurencija, ir paveikta prekyba vidaus rinkoje. Apibrėžtys Šiose gairėse vartojamų terminų apibrėžtys: 1.

Jeigu EEE nare esanti ELPA valstybė pageidauja skirti pagalbą trumpesnį laikotarpį, ji turėtų ataskaitiniu laikotarpiu laikyti pagalbos gavėjų ūkinius metus ir skirti pagalbą kartą per metus; 3.

Europos Sąjungos leidimas ESL — apyvartinis leidimas, kuris suteikia teisę per tam tikrą laikotarpį į aplinką išmesti vieną toną CO2 ekvivalento; 8. Ši reikšmė atspindi tam tikroje geografinėje teritorijoje naudojamo iškastinio kuro rūšių derinį. CO2 koeficientas apskaičiuojamas energetikos pramonės išmetamo CO2 ekvivalento kiekį dalijant iš naudojant iškastinį kurą pagaminto bendro elektros energijos kiekio TWh.

Taip diferencijuojant duomenis pagal regioną atsižvelgiama į iškastinį kurą naudojančių elektrinių reikšmę galutinei didmeninėje rinkoje nustatytai kainai ir jų, kaip elektrinių su ribinėmis sąnaudomis, įtaką elektros energijos supirkimo tvarkai. Tai, kad dvi EEE narėmis esančios valstybės prekiauja elektra, savaime nereiškia, kad jos sudaro viršnacionalinį regioną. Atsižvelgiant į susijusių duomenų stoką šalių regionų lygmeniu, geografinės teritorijos turi apimti visą vienos arba kelių EEE narėmis esančių valstybių teritoriją.

 • Paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema, Kodėl šilumos siurbliai?
 • Navigacija ES mano, kad jos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ATLPS yra politikos priemonė, kuri mažiausiomis sąnaudomis mažina išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
 • PDF Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos 1.
 • Europos Sąjungos L /
 • Prekybos taršos leidimais sistema.
 • Visi pakuočių ir ar gaminių gamintojai ir ar importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

Siekiant užtikrinti, kad visiems elektros tiekimo šaltiniams būtų taikomos vienodos sąlygos, ir išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų, visiems elektros tiekimo šaltiniams autogamybos įrenginiams, pagal sutartį elektrą tiekiančioms elektrinėms ar elektros energijos tinklui ir visiems pagalbos gavėjams susijusiose valstybėse narėse bus taikomas tas pats išmetamo CO2 kiekio koeficientas; EEE narėmis esančios ELPA valstybės, ketinančios skirti netiesioginių išlaidų kompensaciją, pranešdamos apie atitinkamą schemą gali prašyti, kad taikytinas išmetamo CO2 kiekio koeficientas būtų nustatytas remiantis CO2 kiekio tyrimu pagal elektros energijos rinkoje taikomą faktinės ribinės kainos nustatymo technologiją.

Teikiant tokį pranešimą apie rinka grindžiamą išmetamo CO2 kiekio koeficientą turi būti įrodyta, kad pasirinktas rinka grindžiamas išmetamo CO2 kiekio koeficientas, pagrįstas elektros sistemos modeliu, pagal kurį modeliuojama kainodara ir stebimi ribinės kainos nustatymo technologijos duomenys per visus t — 1 metus įskaitant valandas, kai ribinė kaina buvo nustatoma pagal importąyra tinkamas.

Šis pranešimas turi būti pateiktas tvirtinti nacionalinei reguliavimo institucijai ir perduotas ELPA priežiūros institucijai, kai apie valstybės pagalbos priemonę ELPA priežiūros institucijai pranešama pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalį.

Dažniausiai užduodami klausimai

ELPA priežiūros institucija, atlikdama suderinamumo analizę pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą ir šias gaires, įvertina tyrimo ir pagal jį apskaičiuoto rinka grindžiamo išmetamo CO2 kiekio koeficiento tinkamumą; Produktų, priskiriamų prie kriterijus atitinkančių sektorių, atitinkami elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai išvardyti šių gairių II priede; Jis taikomas visiems produktams, kurie priskiriami prie kriterijus atitinkančių sektorių, tačiau kurių elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai nenustatyti.

Vertindama, ar paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema priemonė, apie kurią pranešta, gali būti laikoma suderinama su EEE susitarimo veikimu, ELPA priežiūros institucija paprastai nagrinėja, ar pagalbos priemonė parengta taip, kad teigiamas pagalbos poveikis siekiant bendros svarbos tikslo viršytų galimą jos neigiamą poveikį prekybai ir konkurencijai.

Komunikate dėl valstybės pagalbos modernizavimo 18 siūloma nustatyti ir apibrėžti bendruosius principus, kuriais remdamasi Komisija vertins visų pagalbos priemonių suderinamumą. Šiuos principus taip pat įgyvendino ELPA priežiūros institucija. Todėl ELPA priežiūros institucija laikys, kad pagalbos priemonė yra suderinama su EEE susitarimo veikimu tik tokiu atveju, jei ji atitiks visus šiuos kriterijus: ji turi padėti siekti bendros svarbos tikslo pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalį; ji turi būti skiriama tuo atveju, kai dėl jos iš esmės pagerėja padėtis, t.

Pagalba įmonėms, veikiančioms sektoriuose, kuriems, kaip manoma, dėl didelių paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema išlaidų, kurių faktiškai patiriama su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susijusias išlaidas perkeliant į elektros energijos kainas, kyla reali anglies dioksido nutekėjimo rizika pagalba su išmetamaisiais teršalais susijusioms netiesioginėms išlaidoms kompensuoti Pagalba su išmetamaisiais teršalais susijusioms netiesioginėms išlaidoms kompensuoti bus laikoma suderinama su EEE susitarimo veikimu, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punkte, jei bus įvykdytos toliau nurodomos sąlygos.

Šios rūšies pagalbos tikslas — užtikrinti, kad dėl visų pirma pagalbos gavėjo patiriamų į elektros kainas įtraukiamų su ESL susijusių išlaidų nekiltų didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, jeigu jo konkurentai trečiosiose valstybėse nepatiria panašių į elektros kainas įtraukiamų išlaidų, o pagalbos gavėjas tų išlaidų negali įtraukti į produktų kainas, neprarasdamas didelės rinkos dalies.

ATL PREKYBOS SISTEMA

Mažinant anglies dioksido nutekėjimo riziką, nes pagalbos gavėjams padedama sumažinti šios rizikos poveikį, siekiama aplinkosaugos tikslo, kadangi, nesant privalomojo tarptautinio susitarimo dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, valstybės pagalba siekiama užkirsti kelią pasaulio mastu išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimui dėl gamybos perkėlimo už EEE ribų. Siekiant sumažinti konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje riziką, pagalba turi būti teikiama tik tiems sektoriams, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl didelių netiesioginių išlaidų, kurių faktiškai patiriama su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susijusias išlaidas perkeliant į elektros energijos kainas.

Taikant šias gaires, laikoma, kad reali anglies dioksido nutekėjimo rizika kyla tik tada, kai pagalbos gavėjas veikia kuriame nors iš I priede išvardytų sektorių.

Jeigu EEE narėmis esančios ELPA valstybės nusprendžia skirti pagalbą tik kai kuriems I priede išvardytiems sektoriams, sektoriai turi būti atrenkami remiantis objektyviais, nediskriminaciniais ir skaidriais kriterijais.

Tinkamuose finansuoti sektoriuose EEE narėmis esančios ELPA valstybės turi užtikrinti, kad pagalbos gavėjai būtų atrenkami remiantis objektyviais, nediskriminaciniais ir skaidriais kriterijais, o pagalba teikiama iš esmės tokiu pačiu būdu visiems tame pačiame sektoriuje veikiantiems konkurentams, jeigu jų faktinė padėtis yra panaši.

Valstybės pagalba gali būti laikoma tinkama priemone netiesioginėms ATLPS išlaidoms kompensuoti, neatsižvelgiant į formą, kuria ji skiriama. Todėl kompensacija kaip tiesioginė dotacija laikoma tinkama priemone. Pagalba yra suderinama su EEE susitarimo veikimu tik jeigu ji daro skatinamąjį poveikį. Kad pagalba turėtų skatinamąjį poveikį ir faktiškai užkirstų kelią anglies dioksido nutekėjimui, ji turi būti teikiama ir išmokama pagalbos gavėjui tais metais, kuriais patiriamos išlaidos, arba kitais metais.

Jeigu pagalba mokama tais metais, kuriais patiriamos išlaidos, turi būti sukurtas mokėjimų koregavimo ex post mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad visos pagalbos permokos būtų grąžintos iki kitų metų liepos 1 d.

Elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniu rodikliu užtikrinama, kad parama neefektyviems gamybos procesams ir toliau paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema ribota ir būtų išlaikoma paskata platinti efektyviausio energijos vartojimo technologijas. Šios sąvokos apibrėžtos 1.

(PDF) Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos

Jeigu įrenginio operatorius gamina produktus, kuriems taikomas II priede nurodytas elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis, ir produktus, kuriems taikomas atsarginis elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis, investavimas lt energijos kiekis, suvartotas gaminant kiekvieną produktą, turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno produkto gamybos apimtį tonomis.

Jeigu įrenginio operatorius gamina produktus, kurie atitinka pagalbos skyrimo kriterijus t. Bendroji įmonės pridėtinė vertė turi būti apskaičiuojama kaip apyvarta, pridėjus kapitalizuotą produkciją, pridėjus kitas veiklos pajamas, pridėjus arba atėmus atsargų pokyčius, atėmus pirktų prekių ir paslaugų vertę į kurią neįtraukiamos išlaidos personaluiatėmus kitus su apyvarta susijusius, bet neišskaitytus produktų mokesčius ir atėmus su gamyba susijusius muitus ir mokesčius.

paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

Taip pat ją galima apskaičiuoti pagal bendrąjį likutinį perteklių, pridėjus išlaidas personalui. Į pridėtinę vertę neįtraukiamos įmonių sąskaitose prie finansinių arba ypatingųjų pajamų ir išlaidų priskiriamos pajamos ir paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema. Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apskaičiuojama kaip bendra pridėtinė vertė, kadangi vertės patikslinimai pavyzdžiui, nusidėvėjimas neatimami Pagalba gali būti sumuojama su: a bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti, b bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba į iš dvejetainių parinkčių sutampa, ir bet kokia kita valstybės pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, tik jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas arba pagalbos suma, taikomi pagalbai pagal šį skirsnį.

Ištekliai, gaunami iš EEE pavyzdžiui, iš struktūrinių fondų ar EEE ir arba Norvegijos dotacijųkurių EEE nare esanti valstybė tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja, nėra valstybės pagalba. Kai toks finansavimas skiriamas kartu su valstybės pagalba, sprendžiant, ar laikomasi pranešimo ribų ir didžiausio pagalbos intensyvumo, atsižvelgiama tik į valstybės pagalbą, jeigu bendra viešojo finansavimo, skirto toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, suma neviršija didžiausios -ių finansavimo normos -ųnustatytos -ų taikomose EEE teisės normose.

Pagalba neturi būti sumuojama su de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei dėl tokio sumavimo būtų viršytas šiame skirsnyje nustatytas pagalbos intensyvumas.

Pagalbos schemų, pagal kurias skiriama pagalba, taikymo trukmė turi būti ne ilgesnė nei šių gairių galiojimo trukmė — m.

Pagalba, susijusi su galimu nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų išdavimu elektros energijos gamybai modernizuoti Pagalbos tikslas turi būti energetikos sektoriaus modernizavimas, įvairinimas ir tvarus pertvarkymas.

paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

Remiamos investicijos turi derėti su perėjimu prie saugios ir tvarios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, taip pat su Sąjungos m. Jei dėl investicijos atsiranda papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų, atitinkamas operatorius taip paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema turi įrodyti, kad jis arba kitas susijęs veiklos vykdytojas nutraukė daugiau teršalų išmetančių elektros energijos gamybos pajėgumų eksploatavimą atitinkamu mastu ne vėliau kaip pradedant eksploatuoti papildomus pajėgumus.

Skatinamasis poveikis pasireiškia, kai pagalba skatina pagalbos gavėją keisti savo elgesį, t.

METE UM BLOCK NELE - João Gomes - 2022 (Status)

Pagalba negali būti subsidijuojamos veiklos išlaidos, kurias įmonė ir taip būtų patyrusi, ir negali būti kompensuojama įprasta ekonominės veiklos verslo rizika. Gavusi pagalbos paraišką, pagalbą skirianti institucija privalo patikrinti, ar pagalba turi reikiamą skatinamąjį poveikį. Pagalba veiklos vykdytojams gali būti išmokama kaip asignavimai tik tuo atveju, jei įrodoma, kad buvo atlikta investicija, atrinkta pagal konkurencinio pirkimo taisykles.

paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

Projektams, kurių bendra investicijų suma viršija 12,5 mln. EUR, pagalba gali būti skiriama tik surengus konkurencinį pirkimą, kuris vyks vienu ar keliais etapais nuo m. Projektams, kurių bendra investicijų suma nesiekia 12,5 mln. EUR, pagalba gali būti skiriama ir nesurengus konkurencinio pirkimo. Šiuo atveju projektai turi būti atrenkami remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais.

Šio atrankos proceso rezultatai turi būti skelbiami viešai, kad visuomenė galėtų pateikti pastabų.

 • Kaip apmokestinti iškastinio kuro CO2? - Žiedinė ekonomika
 • Pramonės įmonių tarša labai priklauso nuo gaminamos produkcijos pobūdžio.
 • Plačiau paaiškinama čia: Nuo m.
 • Dažniausiai užduodami klausimai - GPAIS
 • Prekybos taršos leidimais sistema Kalifornijos prekybos taršos leidimais sistema 2.

Kai daugiau negu viena investicija vykdoma tame pačiame įrenginyje, jos turi paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema vertinamos kaip visuma siekiant nustatyti, ar 12,5 mln. EUR riba nėra viršyta, nebent tos investicijos yra atskirai techniniu ar finansiniu atžvilgiu gyvybingos. Visi naudojami skaičiai turi būti nurodomi neatskaičius mokesčių ar kitų rinkliavų.

Kai pagalba skiriama ne kaip subsidija, pagalbos dydis pagal vertę turi būti pagalbos subsidijos ekvivalentas. Keliomis dalimis išmokama pagalba turi būti apskaičiuojama visa grynąja dabartine verte pirmosios išmokos dalies išmokėjimo metu, taikant atitinkamą ELPA priežiūros institucijos nustatytą orientacinę palūkanų normą vėlesnei vertei diskontuoti. Pagalbos intensyvumas apskaičiuojamas kiekvienam pagalbos gavėjui. Pagalba neturi trikdyti prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendrajam interesui, visų pirma tais atvejais, kai pagalba skiriama ribotam pagalbos gavėjų skaičiui arba kai dėl pagalbos gali sustiprėti pagalbos gavėjų padėtis rinkoje grupių lygmeniu.

Pagalba gali būti sumuojama su: a bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti, b bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, ir bet kokia kita valstybės pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, tik jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas arba pagalbos suma, taikomi šiai pagalbai pagal šį skirsnį.

Pagalba gali būti suteikta vienu metu pagal kelias pagalbos schemas ar turiau investuoti kriptografines valiutas sumuojama su ad hoc pagalba, jeigu bendra veiklai arba projektui skirtos valstybės pagalbos suma neviršija pagalbos viršutinių ribų, nurodytų šiame skirsnyje.

Kai toks EEE finansavimas skiriamas kartu su valstybės pagalba, sprendžiant, ar laikomasi pranešimo ribų ir didžiausio pagalbos paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema, atsižvelgiama tik į valstybės pagalbą, jeigu bendra viešojo finansavimo, skirto toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, suma neviršija didžiausios -ių finansavimo normos -ųnustatytos -ų taikomose Sąjungos teisės normose.

paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema

Be to, siekdama užtikrinti, kad konkurencijos iškraipymas būtų ribotas, ELPA priežiūros institucija gali reikalauti, kad tam tikros pagalbos schemos būtų vertinamos ex post. Paaiškinta es prekybos prekybos taršos leidimais sistema reikės tas schemas, kurių iškraipomasis poveikis gali būti itin didelis, t.

Atsižvelgiant į tikslus ir siekiant išvengti neproporcingos naštos EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms ir mažesniems pagalbos projektams, reikalaujama vertinti tik tas pagalbos schemas, kurių pagalbos biudžetai yra dideli, kurios turi naujoviškų bruožų ar kuriomis numatomi dideli rinkų, technologijų ar reglamentavimo pokyčiai.

Taip pat perskaitykite