Investuoti blok krimo pradi

investuoti blok krimo pradi

Dėl kiekvieno ESI fondo ypatybių reikėtų atskiruose reglamentuose nustatyti konkrečias taisykles, taikomas kiekvienam ESI fondui bei Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pagal ERPF; 3 In line with the conclusions of the European Council of 17 Junewhereby the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth was adopted, the Union and Member States should implement the delivery of smart, sustainable and inclusive growth, while promoting harmonious development of the Union and reducing regional disparities.

The ESI Funds should play a significant role in the achievement of the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

02.07. Naujausios žinios

Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pagal kurias priimta Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kartu skatindamos darnų Sąjungos vystymąsi ir mažindamos regionų skirtumus. Todėl reikėtų ir toliau išlaikyti tvirtą EŽŪGF ir EŽŪFKP sąsają ir investuoti blok krimo pradi valstybėse narėse jau nustatytas struktūras; 5 The outermost regions should benefit from specific measures and from additional funding to offset investuoti blok krimo pradi structural social and economic situation together with the handicaps resulting from the factors referred to in Article TFEU.

Stojimo investuoti blok krimo pradi Protokolo Nr. In order to ensure consistency in the interpretation of the different parts of this Regulation and between this Regulation and the Fund-specific Regulations, it is important to set out clearly the relationships between them. In addition, specific rules established in the Fund-specific rules can be complementary but should derogate from the corresponding provisions in this Regulation only where such derogation is specifically provided for in this Regulation.

Siekiant užtikrinti nuoseklumą aiškinant skirtingas šio reglamento dalis ir nuoseklumą tarp šio reglamento ir konkretiems fondams skirtų reglamentų, svarbu aiškiai nustatyti santykius tarp jų. Be to, konkretiems fondams taikomos taisyklės gali būti papildančios, tačiau jomis nuo šio reglamento atitinkamų nuostatų galėtų būti nukrypstama tik tuomet, kai toks nukrypimas aiškiai numatytas šiame reglamente; 10 Under Article TFEU, and in the context of shared management, the conditions allowing the Commission to exercise its responsibilities for implementation of the budget of the Union should be specified and the responsibilities of cooperation with the Member States clarified.

investuoti blok krimo pradi dash price coinmarketcap

Member States at the appropriate territorial level, in investuoti blok krimo pradi with their institutional, legal and financial framework and the bodies designated by them for that purpose should be responsible for preparing and implementing programmes. Those conditions should also ensure that attention is drawn to the need to ensure complementarity and consistency of relevant Union intervention, to respect the principle of proportionality and take into account the overall aim of reducing administrative burden.

Tos sąlygos turėtų suteikti Komisijai galimybę įsitikinti, kad valstybės narės naudojasi ESI fondais teisėtai, tvarkingai ir laikydamosi patikimo finansų valdymo principo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ES, Euratomas Nr.

Valstybės narės atitinkamu teritoriniu lygmeniu, atsižvelgdamos į savo institucinę, teisinę ir finansinę sistemą, ir jų tam tikslui paskirtos įstaigos turėtų būti atsakingos už programų rengimą ir įgyvendinimą. Tomis sąlygomis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad būtų skiriama dėmesio būtinybei užtikrinti atitinkamos Sąjungos intervencinės veiklos papildomumą ir nuoseklumą, laikomasi proporcingumo principo ir atsižvelgiama į bendrą tikslą mažinti administracinę naštą; 11 For the Partnership Agreement and each programme respectively, each Member State should organise a partnership with the representatives of competent regional, local, urban and other public authorities, economic and social partners and other relevant bodies representing civil society, investuoti blok krimo pradi environmental partners, non-governmental organisations and bodies responsible for promoting social inclusion, gender equality and non-discrimination, including, where appropriate, the umbrella organisations of such authorities and bodies.

 1. Mano akcijų pasirinkimo skaičiuoklė
 2. Prekybos galimybių mokymai
 3. Backtest prekybos sistema

The purpose of such a partnership is to ensure respect for the principles of multi-level governance, and also of subsidiarity and proportionality and the specificities of the Member States' different institutional and legal frameworks as well as to ensure the ownership of planned interventions by stakeholders and build on the experience and the know-how of relevant actors. The Member States should identify the most representative relevant partners.

Those partners should include institutions, organisations and groups which are capable of influencing the preparation investuoti blok krimo pradi could be affected by the preparation and implementation of the programmes.

In this context it should also be possible for Member States to identify, where appropriate, as relevant partners, umbrella organisations which are the investuoti blok krimo pradi, federations or confederations investuoti blok krimo pradi relevant regional, local and urban authorities or other bodies in accordance with applicable national law and practices.

The Commission should be empowered to adopt a delegated act providing for a European code of conduct on partnership in order to support and facilitate Member States in the organisation of partnership with regard to ensuring the involvement of relevant partners in the preparation, implementation, monitoring and evaluation of Partnership Agreements and programmes in a consistent manner.

That adopted delegated act should have under no circumstances and in no way of its interpretation retroactive effect or be the basis for establishing irregularities leading to financial corrections.

Kiek bitkoino turėčiau investuoti kas yra plafotrm investuoti kriptovaliut Pirkti kriptovaliutų pulsaciją - Cryptocurrency Investuoti Dabar M Dvejetainių parinkčių vertinimas Lietuvos įmonių kryptis - visas pasaulis Lietuvos įmonės pradės vykti į tarptautines parodas. Nacionalinė mokėjimo agentūra: parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Privatus raktas yra isamiai paaikinta. Investicijoms į gamybinius pajėgumus regionuose — 20 mln. Šioje svetainėje naudojame slapukus angl.

Investuoti blok krimo pradi adopted delegated act should not specify a date of application that is earlier than the date of its adoption. The adopted delegated act should allow Member States to decide on the most appropriate detailed arrangements for implementing the partnership in accordance with their institutional and legal framework as well as their national and regional competences, provided that its objectives, as laid down in this Regulation, are achieved.

Tokia partneryste siekiama užtikrinti daugiapakopio valdymo ir taip pat subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi, užtikrinti, kad atsižvelgiama į valstybių narių skirtingų institucinių ir teisinių sistemų ypatybes, taip pat užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai būtų atsakingi už planuojamus intervencinius veiksmus, ir naudotis atitinkamų veikėjų teorine ir praktine patirtimi.

Valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamus geriausiai atstovaujančius partnerius. Tarp tų partnerių turėtų būti institucijos, organizacijos ir grupės, kurios gali daryti įtaką rengiant ir įgyvendinant programas arba kurioms programų rengimas ir įgyvendinimas galėtų daryti poveikį. Šiuo atveju taip pat turėtų būti įmanoma valstybėms narėms, prireikus, atitinkamais partneriais skirti jungtines organizacijas, t.

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomas Europos partnerystės elgesio kodeksas, siekiant paremti valstybes nares ir joms sudaryti geresnes sąlygas organizuoti partnerystę, kad būtų užtikrintas nuoseklus atitinkamų partnerių dalyvavimas rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant partnerystės sutartis bei programas.

Tas priimtas deleguotasis aktas jokiomis aplinkybėmis neturėtų galioti ir būti aiškinamas atgaline data ar juo neturėtų būti remiamasi norint nustatyti pažeidimus, dėl kurių turi būti atliekamos finansinės pataisos. Priimtas deleguotasis aktas neturėtų nurodyti taikymo pradžios datos, ankstesnės nei jo priėmimo data. Priimtu deleguotuoju aktu turėtų būti suteikiama galimybė valstybėms narėms nuspręsti dėl tinkamiausios išsamios partnerystės įgyvendinimo tvarkos, paisant savo institucinės ir teisinės sistemos, taip pat pagal savo nacionalinę ir regioninę kompetenciją, jei pasiekiami šiuo reglamentu nustatyti tikslai; 12 The activities of the ESI Funds and the operations which they support should comply with applicable Union and the related national law which directly or indirectly implements this Regulation and the Fund-specific rules.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

Tuo tikslu valstybės narės, taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu, kuriuo atsižvelgiama į proporcingumo principą, patvirtintą metodiką, pagrįstą intervencinės veiklos kategorijomis, prioritetinėmis sritimis ar priemonėmis, turėtų teikti informaciją apie paramą klimato kaitos tikslams, laikantis siekio skirti bent 20 proc. Sąjungos biudžeto tiems tikslams; 15 In order to contribute to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and to the Fund-specific missions pursuant to their Treaty-based objectives, including economic, social and territorial cohesion, the ESI Funds should focus their support on a limited number of common thematic objectives.

It should be possible to limit that scope to only some of the thematic objectives defined in this Regulation. Konkreti kiekvieno ESI fondo taikymo sritis turėtų būti nustatoma konkrečiam fondui taikomose taisyklėse.

Kriptovaliutos kasimas. Kaip kasti kripto valiutas kriptovaliutų 2021 m atsargos

Ją turėtų būti galima apriboti tik kai kuriais šiuo reglamentu nustatytais teminiais tikslais; 16 In order to maximise the contribution of the ESI Funds and to establish strategic guiding principles to facilitate the programming process at the level of Member States and the regions, a Common Strategic Framework 'CSF' should be established.

The CSF should facilitate the sectoral and territorial coordination of Union intervention under the ESI Funds and with other relevant Union policies and instruments, in line with the targets and objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, taking into account the key territorial challenges of the various types of territories. Investuoti blok krimo pradi BSP turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos sektorių ir teritoriniu lygmenimis koordinuoti Sąjungos intervencinę veiklą pasitelkus ESI fondus ir pagal kitas susijusias Sąjungos politikos sritis ir priemones vykdomus veiksmus, remiantis Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos uždaviniais ir tikslais ir atsižvelgiant į pagrindines skirtingų teritorijų rūšių teritorines problemas; 17 The CSF should set out how the ESI Funds are to contribute to the Union strategy for investuoti blok krimo pradi, sustainable and inclusive growth, the arrangements to promote an integrated use of the ESI Funds, the arrangements for coordination between the ESI Funds and other relevant Union policies and instruments, horizontal principles and cross-cutting policy objectives for the implementation of the ESI Funds, the arrangements to address key territorial challenges and priority areas for cooperation activities under the ESI Funds.

Due to the complex and interrelated nature of such challenges, the solutions supported by the ESI Funds should be of an integrated nature, multi-sectoral investuoti blok krimo pradi multi-dimensional.

In this context, and in order to increase the effectiveness and efficiency of the policies, it should be possible for the ESI Funds to be combined into integrated packages which are tailor-made to fit the specific territorial needs.

Dėl tokių problemų sudėtingumo ir tarpusavio sąsajos reikėtų integruoti kelių sektorių ir įvairių lygmenų ESI fondų remiamus sprendimus. Šiomis aplinkybėmis ir siekiant padidinti politikos priemonių veiksmingumą ir efektyvumą turėtų būti galima ESI fondus sujungti į integruotus paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems teritoriniams poreikiams; 19 The combination of a shrinking working population and an increasing proportion of retired people in the general population as well as the problems associated with population dispersion, are expected to continue to place strains, inter alia, on Member States' education and social support structures and thus on the Union's economic competitiveness.

Adapting to such demographic changes constitutes one of investuoti blok krimo pradi core challenges that Member States and regions are to face in the years to come, and as such should be given a particularly high level of consideration for the regions most affected by demographic change.

Prisitaikymas prie tokių demografinių pokyčių yra viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis ateityje susidurs valstybės narės ir regionai, todėl regionai, kuriems demografinis pokytis turi itin didelio poveikio, šiam klausimui turėtų skirti ypač didelį dėmesį; 20 On the basis of the CSF, each Member State should prepare, in cooperation with its partners, and in dialogue with the Commission, a Partnership Agreement.

Kas yra gera bitkoino investicija - Ar Tai Bitkoinas Yra Gera Investicija

The Partnership Agreement should translate the elements set out in the CSF into the national context and set out firm commitments to the achievement of Union objectives through the programming of the ESI Funds. The Partnership Agreement should set out arrangements to ensure alignment with the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth as well as with the Fund-specific missions pursuant to their Treaty-based objectives, arrangements to ensure effective and efficient implementation of the ESI Funds and arrangements for the partnership principle and an integrated approach to territorial development.

 • Valiutos keitimo kursas. Valiutų kursai
 • Automatinė opcionų prekyba thinkorswim klsmk.lt
 • Indijos prekybos klasifikacija pagrįsta suderinta kodavimo sistema
 • Ivestin prekyba kriptovaliuta
 • Jei naudosite savo kompiuterį kaip TOR mazgą, jūsų kompiuteris nesumažins greičio.
 • Dvejetainių parinkčių robotų brokerių sąrašas

A distinction should be made between the essential elements of the Partnership Agreement which are subject to a Commission decision and other elements which are not subject to the Commission decision and can be amended by the Member State.

It is necessary to envisage specific arrangements for the submission and adoption of the Partnership Agreement and the programmes should the entry into force of one or more Fund-specific Regulations be delayed or be expected to be delayed.

investuoti blok krimo pradi pradžia asamblėja brescia

This entails establishing provisions which allow for the submission and adoption of the Partnership Agreement even in the absence of certain elements in relation to the ESI Fund or Funds affected by the delay, and the later submission of a revised Partnership Agreement after the entry into force of the delayed Fund-specific Regulation or Regulations.

Since the programmes co-financed by the ESI Fund affected by the delay should in this case be submitted and adopted only after the entry into force of the Fund-specific Regulation concerned, appropriate deadlines for the submission of the affected programmes should also be laid down.

Partnerystės sutartimi BSP nustatyti elementai turėtų būti patikslinti atsižvelgiant į nacionalines sąlygas ir investuoti blok krimo pradi tvirti įsipareigojimai planuojant ESI fondų veiklą siekti Sąjungos tikslų. Partnerystės sutartyje reikėtų nustatyti tvarką, kuria užtikrinamas derėjimas su Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija ir su konkrečių fondų uždaviniais pagal jiems Sutartimi nustatytus tikslus, veiksmingo ir efektyvaus ESI fondų įgyvendinimo užtikrinimo tvarką ir partnerystės principo ir integruoto požiūrio į teritorinį vystymąsi taikymo tvarką; Reikėtų atskirti investuoti blok krimo pradi partnerystės sutarties, dėl kurio sprendimą turi priimti Komisija, elementus nuo kitų elementų, dėl kurių Komisijos sprendimas nereikalingas ir kuriuos iš dalies keisti gali valstybė narė.

Būtina numatyti specialią partnerystės sutarties ir programų pateikimo ir tvirtinimo tvarką, jei vieno ar daugiau konkrečiam fondui taikomų reglamentų įsigaliojimas būtų atidėtas arba būtų numatoma, kad įsigaliojimas bus atidėtas.

Investavimo pradžiamokslis: kaip pinigai daro pinigus

Taigi turėtų būti numatytos nuostatos, pagal kurias būtų leidžiama pateikti ir patvirtinti partnerystės sutartį net ir tuo atveju, jei trūktų tam tikrų su ESI fondu -ais susijusių elementų, kuriems atidėjimas turėjo poveikio, ir vėliau, įsigaliojus konkrečiam fondui -ams taikomam -iems reglamentui -amskurio -ių įsigaliojimas buvo atidėtas, pateikti peržiūrėtą partnerystės sutartį.

Kadangi ESI fondų lėšomis bendrai finansuojamos programos, kurioms toks atidėjimas turi poveikio, šiuo atveju turėtų būti pateiktos ir patvirtintos tik po to, kai įsigalioja atitinkamam konkrečiam fondui taikomas reglamentas, turėtų būti nustatytas ir atitinkamas programų, kurioms buvo daromas poveikis, pateikimo terminas; 21 Member States should concentrate support to ensure a significant contribution to the achievement of Union objectives in line with their specific national investuoti blok krimo pradi regional development needs.

Ex ante conditionalities, as well as a concise and exhaustive set of objective criteria for their assessment, should be defined to ensure that the necessary prerequisites for the effective and efficient use of Union support are in place. To this end, an ex ante conditionality should apply to a priority of a given programme only when it has a direct and genuine link investuoti blok krimo pradi, and a direct impact on, the effective and efficient achievement of a specific objective for an investment kaip padaryti prekybos sistemą fortnite or a Union priority, given that not every specific objective is necessarily linked to an ex ante conditionality laid down in the Fund-specific rules.

investuoti blok krimo pradi 5 dienų rsi strategija

The assessment of applicability of an ex ante conditionality should take account of the principle of proportionality having regard to the level of support allocated, where appropriate.

The fulfilment of the applicable ex ante conditionalities should be assessed by the Member State in the framework of its preparation of the programmes and, where appropriate, the Partnership Agreement. The Commission should assess the consistency and adequacy of the information provided by the Member State.

 • Gerbiamasis skaitytojau, kaip rasti savo bitcoin adresą.
 • Avatrade options demo
 • Sprinto darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Kaip įsteigti kriptografinį prekybos robotą Į blokų pradžią Kokia tokios investicijos esmė?
 • Ifollow dvejetainiai variantai

In cases where there is a failure to fulfil an applicable ex ante conditionality within the deadline laid down, the Commission should have the power to suspend interim payments to the relevant priorities of the programme under precisely defined conditions. Siekiant užtikrinti, kad būtų sudarytos veiksmingam ir efektyviam Sąjungos paramos panaudojimui reikalingos esminės sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas, taip pat glaustą ir išsamų objektyvių jų vertinimo kriterijų rinkinį.

Šiuo tikslu ex ante sąlyga turėtų būti taikoma atitinkamos programos prioritetui tik tuo atveju, jei ji turi tiesioginę bei tikrą sąsają su efektyviu ir veiksmingu investicinio prioriteto arba Sąjungos prioriteto konkretaus tikslo įgyvendinimu bei daro jam investuoti blok krimo pradi poveikį, atsižvelgiant į tai, kad ne kiekvienas investuoti blok krimo pradi tikslas būtinai yra susijęs su ex ante sąlyga, nustatyta konkrečiam fondui taikomose taisyklėse.

Atliekant vertinimą, ar ex ante sąlyga taikytina, prireikus turėtų būti atsižvelgiama į proporcingumo skiriamos paramos lygiui principą. Valstybė narė, rengdama programas ir, atitinkamais atvejais, partnerystės sutartį, turėtų įvertinti, ar taikytinos ex ante sąlygos įvykdytos. Komisija turėtų patikrinti valstybės narės pateiktos informacijos nuoseklumą ir adekvatumą. Neįvykdžius taikytinos ex ante sąlygos iki nustatyto termino, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai sustabdyti tarpinius mokėjimus atitinkamiems programos prioritetams, laikantis tiksliai apibrėžtų sąlygų; 22 The Commission should undertake a performance review based on a performance framework and in cooperation with the Member States, in The performance framework should be defined for each programme with a view to monitoring progress towards the objectives and targets set for each priority over the course of the - programming period the 'programming period'.

In order to ensure that the budget of the Union is not used in a wasteful or inefficient way, where there is evidence that a priority has seriously failed to achieve the milestones investuoti blok krimo pradi relate only to financial indicators, output indicators and key implementation steps, set out in the performance framework, due to clearly identified implementation weaknesses previously communicated by the Commission, and the Member State has failed to take the necessary corrective action, the Commission should be able to suspend payments to the programme or, at the end of the programming period, to apply financial corrections.

The application of financial corrections should take into account, with due respect for the principle of proportionality, the absorption level and external factors contributing to the failure.

Litecoin pajamos be investicijų

Financial corrections should not be applied where targets are not achieved because of the impact of socio-economic or environmental factors, significant changes in the economic or environmental conditions in a Member State or because of reasons of force majeure seriously affecting the implementation of the priorities concerned.

Result indicators should not be taken into account for the purposes of suspensions or financial corrections. Reikėtų nustatyti kiekvienos programos veiklos rezultatų planą, kad per m. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos biudžetas nebūtų naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai, jeigu investuoti blok krimo pradi įrodymų, kad didelės dalies veiklos rezultatų plane nustatytų orientyrų, susijusių tik su finansiniais rodikliais, produkto rodikliais ir pagrindiniais įgyvendinimo etapais, pagal prioritetą pasiekti nepavyko dėl aiškiai nustatytų įgyvendinimo trūkumų, apie kuriuos Komisija anksčiau pranešė, o valstybė narė nesiėmė būtinų taisomųjų veiksmų, Komisija turėtų galėti sustabdyti mokėjimus programai arba programavimo laikotarpio pabaigoje pritaikyti finansines pataisas.

Taikant finansines pataisas reikėtų, deramai laikantis proporcingumo principo, investuoti blok krimo pradi į lėšų panaudojimo lygį ir išorės veiksnius, dėl kurių nepavyko pasiekti tikslų.

Nereikėtų taikyti finansinių pataisų, jei tikslų nepavyko pasiekti dėl socialinių, ekonominių ar su aplinka susijusių veiksnių poveikio, esminių ekonomikos ar aplinkos sąlygų valstybėse narėse pasikeitimų arba dėl force majeure priežasčių, darančių didelį poveikį atitinkamų prioritetų įgyvendinimui. Due to their diversity and multi-country character, there should be no performance reserve for programmes under the European territorial cooperation goal.

Programos pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą yra įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu pagrindu, todėl veiklos lėšų rezervas joms neturėtų būti kuriamas.

Valiutų kursai

Apskaičiuojant veiklos lėšų rezervą neatsižvelgiama į lėšas Jaunimo užimtumo iniciatyvai JUIkaip nustatyta veiksmų programoje vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ES Nr. Under the first strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, the Commission should be able to request amendments to the Partnership Agreement and to the programmes in order to support the implementation of relevant Council recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the available ESI Funds where Member States are receiving relevant financial assistance.

Reprogramming should be used only in cases where it could indeed have a direct impact on the correction of the challenges identified in the relevant Council recommendations under the economic governance mechanisms in order to avoid frequent reprogramming which would disrupt fund management predictability. Under the second strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance, where a Member State fails to take effective action in the context of the economic governance process, the Commission should make a proposal to the Council to suspend part or all of the commitments or payments for the programmes of that Member Ms valdymo dvejetainiai variantai. It is necessary to establish different procedures for dirbti iš namų rašymo atsiliepimų suspension of commitments and payments.

Nevertheless, in both cases, when making a proposal for a suspension, the Commission should take into account investuoti blok krimo pradi relevant information and give due consideration to any elements arising from, investuoti blok krimo pradi opinions expressed through, the structured dialogue with the European Parliament.

The scope and level of a suspension should be proportionate and effective, and respect equality of treatment between Member States.

Furthermore, a suspension should take into account the economic and social circumstances of the Member State concerned as well as the possible overall economic impact on a Member State resulting from the different steps of the excessive deficit procedure EDP and excessive imbalances procedure EIP.

Pagal pirmą priemonių, ESI fondų veiksmingumą susiejančių su patikimu ekonomikos valdymu, dalį Komisija turėtų galėti paprašyti iš dalies pakeisti partnerystės sutartį ir programas, kad galėtų remti atitinkamų Tarybos rekomendacijų įgyvendinimą arba kuo labiau padidinti ESI fondų poveikį finansinę paramą gaunančių valstybių narių ekonomikos augimui ir konkurencingumui. Programavimas turėtų būti keičiamas tik tais atvejais, kai tai iš tiesų padarytų tiesioginį poveikį atitinkamose Tarybos rekomendacijose nustatytų problemų sprendimui pagal ekonomikos valdymo mechanizmus siekiant išvengti dažno programavimo keitimo, nes taip kenkiama fondų valdymo nuspėjamumui.

Pagal antrą priemonių, ESI fondų veiksmingumą susiejančių su patikimu ekonomikos valdymu, dalį tais atvejais, kai valstybė narė nesiima efektyvių ekonomikos valdymo veiksmų, Komisija turėtų pateikti pasiūlymą Tarybai sustabdyti visus tos valstybės narės programoms numatytus įsipareigojimus ar mokėjimus arba jų dalį. Būtina nustatyti skirtingas įsipareigojimų vykdymo ir mokėjimų sustabdymo procedūras. Nepaisant to, abiem atvejais Investuoti blok krimo pradi, pateikdama pasiūlymą dėl sustabdymo, turėtų atsižvelgti į visą atitinkamą informaciją ir tinkamai atsižvelgti investuoti blok krimo pradi visus elementus, susijusius su nuomonėmis, pareikštomis vykstant struktūriniam dialogui su Europos Parlamentu.

Sustabdymo apimtis ir lygis turėtų būti proporcingi ir veiksmingi bei juos priimant valstybėms narėms turėtų būti taikomas vienodas požiūris.

Investicijos Į Blokų Kūrimo Pradžią M - Mokytis valiutų prekybos internete peržiūros

Be to, taikant sustabdymą turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės ekonomines ir socialines aplinkybes bei į galimą bendrą poveikį valstybės narės ekonomikai atlikus įvairius perviršinio deficito procedūros ir perviršinio disbalanso procedūros veiksmus; 25 By virtue of Protocol No 15 on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, annexed to the TEU and to the TFEU, certain provisions on the excessive deficit and related procedures are not to apply to the United Kingdom.

Provisions on suspension of all or part of payments and commitments should therefore not apply to the United Kingdom. Todėl nuostatos dėl visų ar dalies mokėjimų ir įsipareigojimų sustabdymo Jungtinei Karalystei yra netaikomos; 26 Due to the paramount importance of the principle of co-financing for the implementation of the ESI Funds, in order to ensure the ownership of the policies on the ground, and in line with the proportional application of suspensions, any decisions on suspensions triggered under the second strand of measures linking effectiveness of ESI Funds to sound economic governance should be made taking into account the specific requirements applicable to the Investuoti blok krimo pradi State concerned to provide co-financing for the programmes financed from the ESI Funds.

The suspensions should be lifted and the funds made available again to the Member State concerned as soon as the Member State takes the necessary action.

Bitcoin I Pietų Afrikos Respublikos Randas BTC/ZAR

Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti naudotis lėšomis, kai tik ji imasi reikiamų veiksmų; 27 The ESI Funds should be implemented through programmes covering the programming period in accordance with the Partnership Agreement.

Programmes should be drawn up by Member States based on procedures that are transparent, in accordance with their institutional and legal framework.

investuoti blok krimo pradi bitcoin bot free download

Member States and the Commission should cooperate to ensure coordination and consistency of programming arrangements for the ESI Funds. As the content of programmes is closely interlinked with that of the Partnership Agreement, the programmes should be submitted within three months of the submission of the Partnership Agreement.

A deadline of nine months from the date of entry into force of this Regulation should be provided for in relation to the submission of programmes under the European territorial cooperation goal in order to take into account the multi-country character of those programmes. In particular, a distinction should be made between the core elements of the Partnership Agreement and programmes which should be subject to a Commission decision and other elements which are not covered by the Commission decision and investuoti blok krimo pradi be amended under the responsibility of the Member State.

Programming should ensure consistency with the CSF and Partnership Agreement, coordination between the ESI Funds and with the other existing funding instruments and the input of the European Investment Bank if relevant.

Taip pat perskaitykite